Uluslararası STK’lar arasında olacağız


 

Vizyonumuz, toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunarak yetersiz durum ve zamanlarda devletin tamamlayıcısı olmak.

Sivil toplum kuruluşu olarak toplumun tüm kesimlerine hizmet edebilecek şekilde verimli ve yaratıcı fikirler geliştirmek, bu fikirleri uygulanabilir ve sürdürülebilir projelere dönüştürmektir.

Üretilen projelerle ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını, sürdürülebilir büyümesini, yaşam koşullarının ve çevre kalitesinin artırılmasını sağlamaktır.

Yenilikçiliğe ve toplumun problem çözme kapasitesine katkıda bulunmak. Toplumsal katılımı artırmak, sivil ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek. Bu hedefleri kurucuları, yöneticileri, üyeleri ve yararlanıcılarının ortak değerleriyle başarmak. Yerel, ulusal ve küresel olarak insanlara hizmet edebilme fırsatı ve alternatifi sunmak.

Yaşadığı toplumda değişime öncülük eden, verimlilik düzeyi yüksek çalışmalar oluşturan; gelecek kaygısı olmayan bir toplum ve bir millet olma bilincine ulaşacak bireyleri sivil toplum hareketi olarak desteklemek, bir araya getirmek ve bu ideali paylaşanlarla ortak bir hareket tarzı oluşturmak. Yeni  hizmet sunumunda yeni yaklaşımlar, süreçler veya programlara öncülük ederek veya deneyimleyerek yenilikler getirmek. Gelişmiş ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de sahip olduğu STK’lar ve bunların ekonomik büyüklükleridir. Bundan hareketle,  ulusal ve uluslararası destekçilerini genişleterek artırmak.

İçinde bulunduğumuz bilişim çağını yakalamış, gelecekte değişen ihtiyaçları bugünden gören, o doğrultuda hareket ederek genç kuşaklara ulaşabilmeyi başarmış bir dernek olarak oluşumunu tamamlamak.